Raadslid Hoefs dient klacht in bij gouverneur tegen beslissing om Oud gemeentehuis Beigem te slopen.

21-04-2020

Het college van burgemeester en schepenen besliste om het oud gemeentehuis van Beigem te slopen. Deze beslissing is erg omstreden en volgens CD&V Grimbergen gaat het college door het nemen van deze beslissing haar boekje te buiten. Dit is namelijk een bevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college. Raadslid Hoefs diende dan ook klacht in bij de gouverneur.

Hieronder de klacht integraal:

Geachte Vlaamse Minister voor Binnenlands Bestuur,
Geachte provinciegouverneur,
Geacht  Agentschap voor Binnenlands Bestuur,

 Betreft: Indiening klacht tegen de collegebeslissing ‘22. CBS/2020/887 Oud gemeentehuis Beigem: schade na storm Ciara op 9 februari 2020: kennisgeving evaluatienota Baro Consulting – voorstel tot slopen van het gebouw’, genomen door het college van burgemeester en schepenen van en te Grimbergen op 23 maart 2020 en gepubliceerd voor de raadsleden op maandag 6 april 2020.

Ik wens een klacht in te dienen tegen bovenstaande collegebeslissing.

 Het betreft hier een beslissing die door het college van burgemeester en schepenen niet reglementair genomen werd, gezien het college van burgemeester en schepenen niet bevoegd is om deze beslissing te nemen.

In deze beslissingen worden onder andere volgende 2 artikelen goedgekeurd:

Art. 2. Het slopen van het oud gemeentehuis te Beigem goed te keuren.

Art. 7. Akkoord te gaan het monument voor het oud gemeentehuis Beigem te verplaatsen naar de

Beigemsesteenweg, naar het pleintje ter hoogte van de achterkant van de kerk.

 Deze beslissingen worden door het college genomen in gevolge de volgende bepalingen:

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:

1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

 Het Decreet Lokaal Bestuur stelt het volgende:

Art. 41.

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:

11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b);

Art. 56:

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:


1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;

8° de daden van beschikking:


b) over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd blijft;

Het college beroept zich in deze beslissing dus op de daden van beheer, waarnaar gerefereerd wordt in art. 56.

 Het juridisch woordenboek legt het verschil tussen een ‘daad van beheer’ en een ‘daad van beschikking’ als volgt uit:

 -        Daden van beheer:

handelingen die normaal gezien kaderen binnen het normaal beheer van een vermogen. Bvb. het verhuren van een onroerend goed voor een periode van minder dan 9 jaar is een daad van beheer.

-        Daden van beschikking:

rechtshandeling met betrekking tot een goed waarmee dat goed uit het vermogen verdwijnt (bijv. verkoop, wegschenken), dan wel de rechten hierop ernstig worden verminderd (bijv. vestigen van een vruchtgebruik of hypotheek op dat goed, verhuren voor een periode van meer dan 9 jaar) 

 Het afbreken van onroerende goederen en het verplaatsen van onroerende goederen zijn volgens mij geen daden van beheer, maar duidelijke daden van beschikking.

 Bijgevolg is het college niet bevoegd om deze beslissing te nemen en dient de beslissing tot al dan niet afbraak en/of verplaatsing door de gemeenteraad te worden genomen.

Aan de beslissing gaat de storm Ciara vooraf, dewelke op 9 februari 2020 een deel van de gevel van het achtergebouw van het oude gemeentehuis deed instorten.

 Ten gevolge van de storm op 9 februari 2020 heeft de burgemeester bij wijze van een burgemeesterbesluit op 12 februari enkele beslissingen genomen om de veiligheid te garanderen, zo werd er onder andere een veiligheidsperimeter ingesteld.

Van deze beslissing werd door het college op 17 februari 2020 kennisgenomen en er werd een deskundig advies omtrent de stabiliteit van het gebouw opgevraagd.

Op die manier wordt de openbare veiligheid gegarandeerd.

 Op 9 maart ontving het gemeentebestuur de evaluatienota opgemaakt door de deskundige.

Hierin lezen we onder andere het volgende:

“… De aanbouw waar de gevel is ingestort of eerder omgewaaid, wordt gebruikt door de lagere school. Waar er niet direct instortingsgevaar is, zijn er toch instabiliteitsproblemen. …

Indien er niet wordt ingegrepen dreigt dit gebouw te verloederen en verder de directe omgeving met gevaar en ontheemding te belasten. …

Directie acties

- Het onderzoeken op welke wijze de platte blauwe hardsteenplaten zijn vastgehecht.

- Verdere afbraak van de achtergevel en verankering van de zijgevels aan de achterliggende structuur.

- Het afzetten van een veiligheidszone rond het gebouw.”

 Op geen enkele manier wordt er in dit verslag gewezen op het urgente karakter, dewelke zouden kunnen verantwoorden dat de burgemeester of het college de beslissing tot afbraak zou nemen.

 Omwille van al het hierboven aangehaalde, verzoek ik dan ook beleefd om de nodige maatregelen te treffen en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 te vernietigen.

 Indien u bijkomende informatie wenst, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

 Kirsten Hoefs

Gemeenteraadslid CD&V Grimbergen