KLIK HIER OM HET BEROEPSCHRIFT INTEGRAAL TE LEZEN.

CD&V Grimbergen diende eind vorige week een beroepschrift in bij de provincie tegen de vergunning voor de geplande nieuwe, te grote vleugel aan het bestaande gemeentehuis. Naast de plannen voor een ondergrondse parking alweer een project van de huidige meerderheid Open VLD, N-VA en Vernieuwing met een minimum aan inspraak, maar met maximale gevolgen. CD&V vindt het dan ook haar absolute taak om deze plannen grondig tegen het licht te houden. Dat deed de partij ook, en kwam zo tot enkele merkwaardige bevindingen. Het bestuur heeft zowel procedureel als inhoudelijk duidelijk steken laten vallen. In de marge: tijdens de beslissing van het belangrijke punt over de vergunning waren zowel de burgemeester als een ander lid van het college afwezig. Op z’n minst merkwaardig.

Ook na de grondige analyse van het dossier blijft CD&V overtuigd dat de sociale dienstverlening en de bibliotheek beter op hun plaats zijn en blijven in Strombeek-Bever. Raadslid Kirsten Hoefs: “Vooreerst wordt hiermee de bibliotheek als één van de bakens in Strombeek tegen de oprukkende verfransing weggenomen. Vandaag maakt de visie over integratie de aanwezigheid van de bibliotheek  in Strombeek relevanter dan ooit, maar blijkbaar wordt die politiek opgegeven door de huidige meerderheid.  Verder  bevindt het grootste deel van de mensen die beroep doen op de OCMW-werking zich in de deelgemeente Strombeek-Bever. Een verplaatsing naar Grimbergen-centrum is voor deze, al kwetsbare, mensen een onnodige extra drempel. Die beslissing bevestigt de asociale politiek van deze meerderheid.”

Inspraak van de bevolking is geen prioriteit van deze meerderheid. Zo werd er  een verplicht openbaar onderzoek gevoerd om de inwoners de kans te geven een bezwaar in te dienen tegen het project, maar niet alle regels werden hierbij gevolgd.  In het dossier wordt er afgeweken van het bestaand BPA, een bijzonder plan van aanleg. Daarin worden stedenbouwkundige afspraken vastgelegd voor een bepaald deel van de gemeente. CD&V-voorzitter Bart Van Humbeeck: “Afwijkingen van een BPA zijn mogelijk, maar die vraag tot afwijking dient vermeld te worden in het openbaar onderzoek.  Dat is hier niet altijd gebeurd, zodat de vraag gesteld kan worden of de meerderheid iets te verbergen heeft door de inwoners het onmogelijk te maken om over alle relevante informatie te beschikken om het project te kunnen beoordelen.”

Inhoudelijk wijkt de meerderheid op 4 punten af van de bepalingen opgenomen in BPA dat van toepassing is. Zo wordt de opgelegde hoogte van de gebouwen wordt niet gerespecteerd.  In het BPA zijn er 3 bouwlagen toegelaten en 1 bouwlaag onder het dak.  De aanvraag wenst 4 bouwlagen, of zelfs 5 te realiseren. Bovendien is de afstand tot de perceelsgrens kleiner dan toegelaten. Maar de afwijkingen gaan verder: ook de voorschriften rond de bebouwingsdensiteit worden niet gevolgd, zoals te veel verharding, en het niet respecteren van de voorschriften met betrekking tot de groenvoorzieningen en waterdoorlatende materialen.  

Raadslid Trui Olbrechts concludeert dat “het voorliggende project, in tegenstelling tot wat er in de vergunning wordt gesteld, niet voldoet aan de vereisten van goede ruimtelijke ordening. Het project is te hoog, te breed, te diep, te dens en integreert zich dus absoluut niet in de omgeving. Het overstijgt op alle vlakken de draagkracht van het historische centrum van Grimbergen.”

Als klap op de vuurpijl vraagt deze meerderheid een afwijking van haar eigen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het aantal te realiseren parkeerplaatsen.  Raadslid Jelle De Wilde: “'Het bestuur is milder voor zichzelf dan voor aanvragen van Grimbergenaren. Eerst introduceert men een stedenbouwkundige verordening met normen voor parkeerplaatsen/met parkeernormen waar iedereen aan moet voldoen, om daarna voor zichzelf een afwijking te vragen. Begrijpe wie kan. We zwijgen dan nog over het effect aan extra verkeer op het centrum tussen 3 schoolkernen. Die onnodige verkeersrisico’s zijn te vermijden door een aanpassing van dit project en zo kan ook een antwoord gegeven worden op de rechtmatige bezorgdheden van onze inwoners.”

Om al deze redenen zal CD&V zich blijven verzetten tegen dit project en zal de partij blijven ijveren voor een project op maat van het centrum van Grimbergen. Het is nu aan de provinciale diensten om de aangehaalde elementen te onderzoeken en aan de deputatie om al of niet te vergunnen. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. 

KLIK HIER OM HET BEROEPSCHRIFT INTEGRAAL TE LEZEN.