toegevoegde agendapunten gemeenteraad

Op deze pagina worden alle agendapunten verzameld die door onze gemeenteraadsleden aan de gemeenteraad worden toegevoegd. U vindt er nadien ook de bespreking en het eventuele resultaat van de stemming.

GR 24 januari 2019 : metingen doorgaand vrachtverkeer Beigem & Humbeek - Grooten

Context

Er is de voorbije jaren een grote toename inzake doorgaand vrachtverkeer op de grote verkeersassen in de deelgemeenten Humbeek en Beigem. Onder normale omstandigheden echter, is deze toename moeilijk meetbaar.

Door het tijdelijk buiten gebruik zijn van de brug in Humbeek, biedt er zich een opportuniteit aan, namelijk de mogelijkheid om het verkeer te meten op een ogenblik waarop het doorgaand verkeer verhinderd wordt.

Een paar maanden nadat de brug opnieuw in gebruik wordt genomen, kunnen er nieuwe metingen worden uitgevoerd om de normale dagdagelijkse verkeersstroom in kaart te brengen. Wanneer de resultaten van beide metingen met elkaar worden vergeleken, kan er een duidelijk, correct beeld worden weergegeven van het doorgaand vrachtverkeer door de deelgemeenten Humbeek en Beigem.

Deze resultaten kunnen gebruikt worden om maatregelen te treffen om het sluipverkeer van vrachtvervoer aan banden te leggen in onze gemeente.

BESLUIT

De gemeenteraad geeft het college de opdracht om zo snel als mogelijk metingen op te starten die het vrachtverkeer in kaart brengen op de grote verkeersassen in de deelgemeenten Beigem en Humbeek, namelijk de Kerkstraat, Achterstraat, Kruisstraat, Meerstraat en Beigemse Steenweg, Benedestraat en Humbeeksesteenweg. De metingen dienen te worden uitgevoerd tijdens de ontoegankelijkheid van de brug in Humbeek en een paar maanden na de heropening van de brug in Humbeek. De verzamelde data zal worden gebruikt om de toename van het doorgaand vrachtverkeer te analyseren en de nodige maatregelen te treffen om het sluipverkeer van vrachtvervoer aan banden te leggen.

 Dit besluit werd ter stemming gelegd op de gemeenteraad en kreeg 31 voor-stemmen en 1 onthouding. De schepen liet weten dat er op korte termijn gedurende 1 week metingen zullen gebeuren en dat dit ook zal gebeuren nadat de brug terug hersteld is. De data zal geanalyseerd worden en gebruikt in een groter plan waar men aan werkt om het sluipverkeer door onze gemeente in kaart te brengen en maatregelen te treffen.

Jannik Grooten
gemeenteraadslid CD&V

20190124 toegevoegd agendapunt GR metingen doorgaand vrachtverkeer Humbeek en Beigem

GR 28 februari 2019 : Fusie tussen Stad Vilvoorde en Gemeente Grimbergen - Grooten

In de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement op woensdag 20 februari 2019 hebben de burgemeesters, VZW De Rand en Vlabinvest tekst en uitleg gegeven over hoe zij de toekomst van onze regio zien. Hun bevindingen moet de Vlaamse regering helpen om het Randbeleid de komende jaren vorm te geven.

Vlaams Parlementslid voor Open VLD Jo De Ro uit Vilvoorde schuwde tijdens deze commissie de grote woorden niet. Zijn tussenkomst luidde als volgt : “De Vlaamse Regering moet meer doen, maar wij als gemeenten kunnen ook meer doen. Stel dat de grootste gemeenten fuseren, dan krijg je steden van 60.000 tot 80.000 inwoners en sta je vanzelf tussen het lijstje van erkende centrumsteden als Oostende en Aalst. Vilbergen of Sint-Pieters-Halle, waarom niet?”

 Hiermee doelt De Ro op een fusie tussen de Stad Vilvoorde en de gemeente Grimbergen. De media lichtte deze reactie sterk uit en het verhaal van een mogelijke fusie begint een eigen leven te leiden. Vele inwoners zijn bezorgd en verwachten een duidelijk signaal van de gemeente.

Het is aan de gemeenteraad om de Grimbergenaar gerust te stellen en duidelijk te maken dat een fusie met de Stad Vilvoorde totaal niet aan de orde is. Daarom leg ik volgend besluit ter stemming.

 BESLUIT

De gemeenteraad heeft geen enkele intentie om een fusie aan te gaan met de Stad Vilvoorde om welke reden dan ook.

  Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid

Antwoord burgemeester:

De meerderheid sluit zich volledig aan bij het standpunt van onze partij. De burgemeester oppert wel dat er in de toekomst eventueel kan gekeken worden naar een fusie met bijvoorbeeld Meise, maar dat hier nog geen stappen voor genomen werden. Het besluit werd ter stemming gelegd en bijna unaniem goedgekeurd behoudens 1 onthouding van SP.A.

GR 28 februari 2019 : Zet de koude lijn om in warme zorg - Olbrechts

Op 21 januari 2019 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om over te gaan tot sluiting van de gemeentelijke keuken.  Dit was zo reeds voorzien in de nieuwbouwplannen voor ’t Villegastje.

Tegelijk nam het college de principiële beslissing om voor de scholen en in dienstencentrum Ter Borre de maaltijden in de toekomst te laten leveren in koude lijn én om de maaltijdbedeling aan huis af te stoten en over te laten aan de private markt.  De nodige medewerkers voor de bedeling en de administratieve ondersteuning zijn momenteel in dienst van het bestuur en het is de bedoeling van het college om deze verder in te zetten in de gemeente en het OCMW en hen een taakinhoud te geven met sociaal oogmerk.

Enerzijds kunnen we ons vinden in de argumenten om de bereiding van maaltijden uit te besteden en de levering in koude lijn te voorzien (voedselveiligheid, meer keuze, meer expertise bij privé, levering van maaltijden in het weekend mogelijk).

Er is echter ook een andere kant van het verhaal. Iedereen weet dat mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  Kijk maar eens rond in je eigen omgeving.  Precies daarom voorziet het OCMW van Grimbergen in een ruime dienstverlening om dit mogelijk te maken: maaltijdbedeling aan huis, een poetsdienst, thuiswachters, het thuiszorgpunt waar mensen met al hun vragen terecht kunnen, de mindermobielencentrale, … 

Als mensen - met de nodige ondersteuning - langer thuis kunnen blijven wonen, daalt bovendien ook de maatschappelijke kost.  Deze ligt voor de residentiële zorg immers merkelijk hoger. Het is ook een gegeven dat - gelet op de vergrijzing - de zorgbehoefte de komende jaren alleen maar zal toenemen.

We begrijpen daarom niet waarom de maaltijdbedeling in eigen beheer wordt afgestoten.  Er kan immers perfect een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met een leverancier van maaltijden in koude lijn, waarbij het lokale bestuur zelf blijft instaan voor de bedeling van de maaltijden aan de oudere.

Zorg voor ouderen is vaak zorg voor de zwakke medemens. Laat dat nu net sinds mensenheugenis een kerntaak voor de lokale besturen en OCMW’s zijn. Door de afstoting van de bedeling aan huis treft het bestuur precies de zwakste doelgroep: deze mensen kunnen (tijdelijk) geen eten maken, zijn niet mobiel en dus vaak ook eenzaam en geïsoleerd.

De cijfers (37.000 geleverde maaltijden in 2017) tonen aan dat er in Grimbergen zeker behoefte is aan maaltijdbedeling aan huis.  Uit het ouderenbehoefteonderzoek van professor Verté (VUB) en de eigen bevraging door Bpost bleek al dat de ouderen in Grimbergen een kleiner potentieel zorghulpnetwerk hebben en hun netwerk minder uitgebreid is.

De meerwaarde van levering in eigen beheer door het lokaal bestuur is duidelijk: op die manier houdt het bestuur een vinger aan de pols om zo de behoeften van de senioren op het terrein te vernemen.  Immers, op regelmatige tijdstippen is er dan een kort contact met de oudere.  Bovendien is dat contact vaak een ingangspoort voor andere en bijkomende dienstverlening (preventief ouderenbeleid).  Soms worden op deze manier crisissituaties opgevangen (vb. als oudere niet opendoet en blijkt gevallen te zijn). 

Zelfs als het contact kort is, is er wel degelijk 37.000 keer een contact met de oudere Grimbergenaar en kennen we op die manier de behoeftige ouderen in onze gemeente en kunnen we het beleid om hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen verder uitbouwen.

Als er in de toekomst zou gewerkt worden met een koude lijn, kunnen er verschillende maaltijden in 1 keer overhandigd worden aan de klant en dienen de maaltijdbedelers niet meer elke dag langs te gaan bij de klant. 

Op die manier verhoog je automatisch de tijd die een maaltijdbedeler kan spenderen per bezoek aan de klant en blijf je als bestuur inzetten op de grote sociale meerwaarde van de bedeling aan huis bij de zwakste doelgroep in onze gemeente.

 BESLUIT:

1.       De gemeenteraad stelt voor om maaltijdbedeling aan huis in eigen beheer te blijven doen met aangeleverde maaltijden in koude lijn.  De uitgespaarde tijd door invoering van de koude lijn kan dan, door de in dienst zijnde maaltijdbedelers, benut worden aan menselijke contacten bij de meer hulpbehoevende inwoners van onze gemeente.

 2.       De gemeenteraad vraagt aan het college in die zin de verdere beslissingen te nemen die nodig zijn.

 

Trui Olbrechts
CD&V gemeenteraadslid

GR 28 februari 2019 : Wegenis- en rioleringswerken Oostvaartdijk Humbeek - Grooten

De Oostvaartdijk te Humbeek ligt al ruim anderhalf jaar open voor wegenis- en rioleringswerken. Het einde van deze werken was voorzien in het najaar van 2018. Dat deze werken nog wel even zullen duren is ondertussen duidelijk.

De bewoners hebben zich de voorbije maanden letterlijk door modder en water moeten waden om hun voordeur te bereiken, met de auto even tot voor de deur om boodschappen of kinderen uit te laden, is vaak amper mogelijk.

Komt daar nog eens bij dat ettelijke keren water, gas of elektriciteit worden afgesloten, soms op voorhand verwittigd, maar veel vaker doordat er weer maar eens een leiding geraakt werd waarvan de aannemer niet wist dat ze op die plaats onder de grond stak, met soms het ontruimen van woningen wegens explosiegevaar tot gevolg. Dat het momenteel geen pretje is om aan de Oostvaartdijk te wonen, laat staan er een kinderdagverblijf of ander zaak uit te baten, is overduidelijk.

Hoewel de aannemer wel ontvankelijk is voor specifieke vragen en hier ook rekening mee tracht te houden, is er toch een groot gebrek aan informatie. De mensen weten vaak niet welke werken wanneer zullen worden uitgevoerd, en of ze in staat zullen zijn om tot aan hun woning te geraken.

Een aannemer zal toch wekelijks een planning opmaken van de werken die zullen worden uitgevoerd? Kan bij de bewoners op vrijdag eventueel een brief worden gebust met daarin de planning van de volgende week, welke werken er zullen worden uitgevoerd en tussen welke huisnummers? Dit maakt het voor de bewoners veel makkelijker om rekening te houden met de werken.

Bij de heraanleg van de Oostvaartdijk zullen ook heel wat parkeerplaatsen verdwijnen. Tot op heden parkeerde iedereen vlak voor zijn deur (veel huizen beschikken niet over een garage) maar door de nieuwe wegindeling zal dit op veel plaatsen niet langer mogelijk zijn en zullen er een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen sneuvelen.

Er bestaan wel mogelijkheden die reeds op de commissie “omgeving en infrastructuur” over de heraanleg van de Oostvaartdijk werden aangehaald. Zoals het verharden met grasdallen en inrichten voor parkeren van het gemeentelijk terrein aan de Kanaalstraat en het inrichten van een aantal parkeerplaatsen aan het terrein van de Vlaamse Waterweg ter hoogte van de kruising tussen de Oostvaartdijk en de Bergstraat.

VRAGEN

1.       Wat is de huidige voorziene einddatum van deze werken?

2.       Kunnen de buurtbewoners wekelijks een overzicht krijgen in hun brievenbus van de geplande werken van de komende week?

3.       Wordt het voorstel dat gedaan werd op de gemeenteraadscommissie “omgeving en infrastructuur” om het gemeentelijk terrein aan de Kanaalstraat te verstevigen met grasdallen en in te richten om te parkeren (rekening houdend met de functionaliteit als feestterrein) onderzocht en zal hier uitvoering aan worden gegeven?

4.       Wordt het voorstel dat gedaan werd op de gemeenteraadscommissie “omgeving en infrastructuur” om parkeerplaatsen te voorzien op het terrein van de Vlaamse Waterweg ter hoogte van de hoek van de Oostvaartdijk en de Bergstraat bekeken? Indien niet, kan dit bekeken worden?

Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid

Antwoord burgemeester :

De burgemeester wist te melden dat de rioleringswerken bijna afgerond zijn. De werken nadien zullen echter niet op elkaar kunnen volgen omdat door de opgelopen vertraging verschillende aannemers al elders werken gestart zijn en ze dus niet in 1 keer zullen kunnen doorwerken aan de Oostvaartdijk. Er zal dus sommige periodes geen activiteit plaats vinden. Dit heeft tot gevolg dat het einde der werken momenteel voorzien is voor de winter van 2019…

Het voortdurend raken van gas- water of elektriciteitsleidingen valt niet te vermijden. Blijkbaar klopt er niets van de plannen die voorhanden zijn over welke leiding waar ligt en ook de sonderingen die gedaan werden kunnen niet uitsluiten dat zo nu en dan per ongeluk een leiding wordt geraakt.

Op de vraag of het mogelijk is om wekelijks te communiceren naar de inwoners toe welke werken er de komende week waar zullen worden uitgevoerd, kwam volgend antwoord. De aannemer kan hier niet op ingaan omdat door de onvoorspelbaarheid van de werken, informatie van een week, snel achterhaald kan zijn.

Na de heraanleg van de Oostvaartdijk verdwijnen er heel wat parkeerplaatsen. Om dit probleem op te vangen zal in principe dit jaar nog het feestterrein aan Humbeek Sas worden ingericht om 20 wagens te kunnen parkeren (op die manier dat de evenementen van Humbeek Sas niet in het gedrang komen uiteraard). Ook langs de andere kant, ter hoogte van de Bergstraat, waar nu al een tijdelijke parking is, zullen extra parkeerplaatsen komen nu er een akkoord is met de Vlaamse Waterweg. Bedoeling moet uiteraard zijn om daar een groene parking van te maken.

Verder blijft de aannemer bereikbaar en ontvankelijk voor alle vragen om de bewoners zoveel mogelijk te helpen waar mogelijk. Maar het wordt dus nog een jaartje voortploeteren.

 

Foto werken januari 2019

Foto werken januari 2019


Mogelijke locatie om bijkomende parkeerplaatsen in te richten. Mits intelligente inrichting en gebruik van groenelementen kan de parking volledig opgaan in de omgeving.


Mogelijke locatie om bijkomende parkeerplaatsen in te richten, rekening houdende met het feit dat het terrein ook als feestterrein wordt gebruikt.

GR 28 februari 2019 : Klachtenbehandeling gemeentebestuur - Grooten

Het decreet lokaal bestuur zet sterk in op burgerparticipatie. Om een zo objectief mogelijk overzicht te krijgen van de klachten die bij de gemeente binnenkomen dient een, van de diensten onafhankelijk, orgaan deze klachten te ontvangen en te behandelen en dient deze dienst te worden opgenomen in het organisatiebeheersysteem. (Artikel 302 & 303 decreet lokaal bestuur )

VRAGEN

1.       Hoe ver staat men met het uitvoeren van deze verplichting?

2.       Op welke manier en via welk uniek punt zullen inwoners klacht kunnen indienen?

3.       Welke systeem om deze klachten te behandelen zal worden uitgebouwd?

4.       Welke dienst zal deze klachten beheren?

5.       Voor welke ombudsdienst zal geopteerd worden? (artikel 303 §2)

6.       Hoe zullen inwoners op de hoogte worden gebracht waar ze met hun klachten terecht kunnen en welke ombudsdienst kan instaan voor bemiddeling?

 

Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid

Antwoord burgemeester :
Momenteel zijn er nog geen stappen genomen om aan deze regelgeving tegemoet te komen. Dit zou dit jaar moeten gebeuren. Klachten zullen wellicht via een formulier op de website kunnen worden ingediend.

Klachten die nu binnenkomen worden behandeld op basis van het reglement dat goedgekeurd werd tijdens de gemeenteraad van 20 november 2006. Klachten kunnen per brief of e-mail aan de Algemeen Directeur worden gericht. Deze worden geregistreerd in een klachtenregister. De klachten worden behandeld door het managementteam die een antwoord formuleren en bezorgen aan de klager.

GR 28 maart 2019 : Afvalstraten en containercoats als middel tegen sluikstorten. - Orinx

Sluikstorten is en blijft een plaag waarmee ook onze gemeente met de regelmaat van de klok dient af te rekenen. De eerste reactie is dikwijls repressief  zoals het plaatsen van (mobiele) camerabewaking of meer doelgerichte patrouilles. Maar er zijn ook andere maatregelen mogelijk.

Zo kan de aanbodzijde op een effectieve manier versterkt worden. In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten echter bijkomende maatregelen genomen om inwoners de gelegenheid te bieden hun afval – naast de vaste ophaalmomenten – op een reguliere manier te deponeren in “afvalstraten”.  Dit zijn plaatsen waar je glas, papier & karton en PMD gratis kwijt kunt en restafval aan een minimaal bedrag kan droppen in ondergrondse containers. Met zo een afvalstraat op de juiste strategische plaats heeft de potentiële sluikstorter geen reden meer tot sluikstorten. Bovendien krijgen onze inwoners een mogelijkheid om op hun ritme hun afval te beheren (bijvoorbeeld het GFT tijdens de zomer in appartementsgebouw).

Net zoals bij de huidige glasbollen en vuilbakjes kan een aanzuigeffect ontstaan, waarbij mensen hun afval droppen op de plaatsen waar deze infrastructuur aangeboden wordt. Om dit tegen te gaan werkt de gemeente Asse sinds kort met ‘containercoats’, een groene aankleding rond de containers die ontmoedigend werkt ten aanzien van sluikstorten. Het systeem van deze containers werkt onder andere in Asse trouwens via Haviland, waar ook wij een partnerschap mee hebben.
In Asse werden de containercoats gesubsidieerd door OVAM.

Gelet op de vele inbreuken op ons grondgebied, zou ik dan ook willen voorstellen om alvast dit systeem te onderzoeken en concrete proeflocaties en mogelijkheden uit te werken.

Besluit

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om:

-          Op basis van de huidige inbreuken op sluikstorten te onderzoeken welke locaties in Grimbergen in aanmerking kunnen komen voor dergelijk systeem van afvalstraten met ondergrondse containers;

-          Te bekijken in welke mate Haviland hiervoor zou kunnen samenwerken met onze gemeente en bekijken welke samenwerking met OVAM mogelijk is.

-          Bestaande glasbollen nu reeds uit te rusten met een containercoatsysteem om het sluikstorten rond deze infrastructuur in te perken.

Katleen Orinx
Gemeenteraadslid

GR 28 maart 2019 : Baloise Belgium Tour, heraanleg kruispunt Kerkeblok-Driekastanjelaarsstraat - Hoefs

Op vrijdag 14 juni 2019 zullen wij de gastgemeente zijn van de tijdrit in het kader van de Baloise Belgium Tour.

Op 24 januari was er de persconferentie ter aankondiging van deze passage en werd het parcours voorgesteld.

Het gemeentebestuur dient er oa. voor te zorgen dat het parcours veilig en goed berijdbaar is voor de wielrenners en hun gevolg, dat spreekt voor zich.

Wanneer we het parcours bestuderen stellen we vast dat er één kruispunt problematisch is, namelijk het kruispunt van de Kerkeblokstraat en de Driekastanjelaarsstraat, u allen wel gekend.

De fundering onder de klinkers op dit kruispunt zou niet stevig en stabiel genoeg zijn, waardoor de klinkers telkens opnieuw verzakken. Onze eigen diensten hebben hier in het verleden al verscheidene herstellingen uitgevoerd, maar de toestand vraagt een definitieve en grondige renovatie. In de afgelopen jaren werd mij bevestigd dat deze werken binnen deze legislatuur voorzien zouden worden.

Gelet op de gemiddelde snelheid van de wielrenners die tijdens zo een tijdrit meer dan 40km/u bedraagt, kan de gemeente zich op dit kruispunt geen zwaar ongeval veroorloven.

 BESLUIT:

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om voor de passage van de Baloise Belgium Tour het kruispunt van de Kerkeblokstraat met de Driekastanjelaarsstraat grondig heraan te leggen.

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen:

1.      Welke stappen er reeds werden ondernomen sinds het vastleggen van het parcours om dit kruispunt heraan te leggen ?

 2.      Welk budget werd/wordt er voorzien om deze werken uit te voeren ?

 Dank bij voorbaat om dit toegevoegde agendapunt te willen agenderen op de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019.

 Met vriendelijke groeten,

Kirsten Hoefs
CD&V gemeenteraadslid

GR 28 maart 2019 : Gemeentelijke subsidie voor projecten kinderopvang - Olbrechts

De nood aan kwalitatieve en betaalbare kinderopvang in Grimbergen blijft groot.  Ingevolge de cijfers van de laatste uitbreidingsronde van Kind en Gezin in 2018 is er potentiele vraag naar kinderopvang in Grimbergen voor 957 kindjes.  De totale capaciteit bedroeg bij de uitbreidingsronde in 2018 in Grimbergen 489.  Er was dus toen een potentiele nood aan kinderopvang voor 468 kindjes.   

CD&V Grimbergen wil voorkomen dat Grimbergen een slaapgemeente wordt door onze  jonge tweeverdieners te ondersteunen zodat zij actief blijven participeren in het gemeenschapsleven.  Uiteraard moet je dan zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn voor deze gezinnen : betaalbare kinderopvang, voldoende scholen met goede naschoolse opvang, ook in de schoolvakanties, allerlei culturele, ontspannings-en sportinfrastructuur, …

Iedereen weet dat je gedreven naar je werk kan gaan als je je grootste schat met een gerust gevoel hebt achtergelaten in de kinderopvang.  Ook voor de opstap naar werk voor werklozen is de toegang tot betaalbare kinderopvang cruciaal.

Grimbergen is een fijne gemeente om te wonen.  De gronden en huizen zijn daardoor niet goedkoop, ook niet voor initiatiefnemers van voorschoolse opvang.

Voor CD&V Grimbergen heeft het lokale bestuur zeker een rol te spelen in het aanbod aan betaalbare, kwalitatieve en duurzame kinderopvang.  Het zelf organiseren van kinderopvang vraagt veel know-how en de kost voor het lokale bestuur is bijgevolg hoog.  Daarom werd er in 2006 een subsidiereglement goedgekeurd waarbij het lokale bestuur initiatiefnemers financieel ondersteunt : het bestuur legt in functie van de kostenstructuur van de kinderopvang een bepaald bedrag per dag per kindje bij voor een Grimbergs kindje dat effectief aanwezig is in de opvang.  Dit reglement werd aangepast indien de kostenstructuur van de kinderopvang wijzigde.  Ook vandaag ligt er opnieuw een verlaging van de subsidie ter goedkeuring.  De 2 initiatiefnemers die momenteel genieten van het subsidiereglement adviseerden een bedrag van 10 euro per dag per kindje. 

Het voorstel van beslissing weerhoudt echter een subsidie van 9 euro per kind per volle dag, echter zonder motivering waarom het subsidiebedrag voor een volledige dag kinderopvang afwijkt van het door de inrichters voorgestelde bedrag.

Kan er toegelicht worden waarom het bestuur het bedrag op 9 euro per dag per kind vastlegt ?

Het tweede luik van het ontwerp van beslissing is echter problematischer voor de initiatiefnemers : er wordt een plafond van 150.000 euro op jaarbasis vastgelegd voor alle kinderopvangplaatsen waar ouders volgens hun inkomen betalen (trap 2B) in onze gemeente.  Deze trap 2B plaatsen zijn heel belangrijk om kinderopvang toegankelijk te maken voor alle Grimbergse gezinnen.  Bovendien gebeurt de wijziging van het subsidiereglement met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 waardoor de kinderopvang voor voldongen feiten staat.  Dit is ook niet in overeenstemming met het budget 2019 dat werd goedgekeurd waar nochtans een bedrag is voorzien van 210.000 euro.

Het plafond van 150.000 euro werd vermoedelijk als volgt bekomen :

3Wplus en Landelijke Kinderopvang dienden een subsidieaanvraag in voor 93 kindjes (36 Heintje, 33 Sam en 24 Villa Rijckendal).  Standaard wordt er gerekend met 220 opvangdagen en een bezettingsgraad van 80%, dus 93 kindjes aan 9 euro per dag = 837 per dag x 220 opvangdagen = 184.140 euro, aan een bezettingsgraad van 80% = 147.312 euro.

Concreet betekent dit dat het nieuwe gemeentebestuur op jaarbasis slechts bereid is, volgens de vandaag voorgestelde subsidiebedragen, tot subsidie van 93 kindjes in trap 2B.  In de beslissing staat zelfs vermeld dat er vanaf subsidiejaar 2020 vermoedelijk meer aanvragers zullen zijn voor de gemeentelijke subsidie.  Van zodra het aantal van 93 kindjes overschreden wordt, zal dus voor de huidige partners de kost per kind toenemen.  De globale subsidiepot dient immers verdeeld te worden over meer kindjes. 

Het bestuur dient dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en mag de globale subsidiepot niet plafonneren.

Door deze plafonnering geeft het nieuwe bestuur duidelijk aan niet verder te willen investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang.  Het plafonneren van de subsidiepot zal onvermijdelijk leiden tot kwaliteitsverlies.  De initiatiefnemers zijn immers voor de rest met handen en voeten gebonden: het subsidiebedrag dat ze ontvangen van Kind en Gezin ligt vast en de ouderbijdrage ligt vast.  In Grimbergen dien je dan nog rekening te houden met de hoge vastgoedprijzen.  De initiatieven zullen dan enkel kunnen besparen door een minimum aantal kinderbegeleidsters in te zetten.  Deze week lazen we nog in de krant tot wat een minimumbezetting leidt in de woonzorgcentra : gebrekkige zorg en onvoorziene sluitingen.

Willen we in de kinderopvang dezelfde situaties vermijden, dan dient het nieuwe bestuur ook hier haar verantwoordelijkheid te nemen en te durven investeren in mensen. 

De ontwerpbeslissing vermeldt dat het basisbudget van € 150.000 kan aangepast worden en altijd zal worden verminderd indien de subsidies vanuit Kind en Gezin zouden stijgen.  Dat een stijging van de subsidies van Kind en Gezin mogelijks noodzakelijk kunnen zijn voor kwaliteitsnormen voor het welzijn van het kind, wordt niet in aanmerking genomen.

Deze beslissing druist helemaal in tegen de aangetoonde potentiele nood aan kwaliteitsvolle betaalbare kinderopvangplaatsen (468)  voor de inwoners van Grimbergen :

·         Gezinnen die actief zijn op de arbeidsmarkt kunnen dit alleen doen mits een goede, kwalitatieve opvang van hun kinderen.

·         Ook voor de opstap naar werk voor werklozen is de toegang tot betaalbare kinderopvang cruciaal.

BESLUIT:

Om al deze redenen dient CD&V Grimbergen een amendement in om:

·         Het plafond van € 150.000 niet in te voeren.

·         Indien het plafond toch wordt ingevoerd:

-          de inwerkingtreding van het reglement pas te laten ingaan vanaf 1 januari 2020

-          te evalueren of het gemeentelijk subsidiebedrag moet aangepast worden als de subsidies van Kind en Gezin zouden stijgen

CD&V dient een amendement in waarbij

1/ Artikel 1 van het besluit wordt geschrapt.

2/ Het artikel 2 van het besluit wordt aangepast :

a)       artikel 3.1. “De subsidiebedragen” van het subsidiereglement vervangen wordt als volgt:

Het bedrag van de subsidies bedraagt:

o   maximaal € 10 per volledige dag dat een kind effectief aanwezig is in de kinderopvang;

o   maximaal € 6 voor een halve dag (tot 5 uur opvang) dat een kind effectief aanwezig is in de kinderopvang;

b)      artikel 3.3 : Indien de subsidies die Kind en Gezin uitbetaalt in het kader van de inkomenssubsidies wijzigen, wordt geëvalueerd of de tarieven van de gemeentelijke subsidies dient te worden aangepast.

 c)       Artikel 6 van het subsidiereglement vervangen wordt als volgt:

Uitbetaling van de subsidies kan pas na indienen en controle door de gemeente van volgende stukken

1.       aanwezigheidslijsten per dag en per kind (effectieve aanwezigheden) en adresgegevens ouders;

2.       jaarlijkse enveloppe per aanvrager

3.       budgetten van de gemeente

De betaling gebeurt in elk geval per kwartaal op basis van een driemaandelijks gedetailleerd (per kind) overzicht van het aantal uren kinderopvang. Het tweede kwartaal wordt uitbetaald op voorlegging van de jaarrekening van het vorige jaar.

3/ Artikel 3 van het besluit dat artikel 2 wordt luidt:

Dit aangepaste subsidiereglement gaat in op 1 januari 2020.

 Trui Olbrechts
CD&V gemeenteraadslid

GR 28 maart 2019 : Openstellen speeltuin GBS De Mozaïek voor inwoners - Grooten

Schoolspeelplaatsen en -tuinen worden vaak alleen door de school gebruikt en zijn buiten de schooluren gesloten. Tegelijk is er nooit genoeg buitenspeelruimte. Ruimte delen is ruimte creëren. Het is dan ook van groot belang dat schoolinfrastructuur buiten de schooluren ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Scholen hebben namelijk een belangrijke functie als “maatschappelijk vastgoed” en als kloppend hart voor de hele buurt. 

Een toegankelijke groene ruimte is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De avontuurlijke speeltuin van GBS De Mozaïek verdient zeker een plek in het gemeentelijke weefsel van speelplekken. 

“Een toegankelijke groene buitenruimte vergroot de kansen op ontmoetingen en informele contacten tussen buurtbewoners. Om betrokkenheid van buurtbewoners te creëren, is participatie noodzakelijk. Participatie zorgt ervoor dat mensen eigenaar worden van de buitenruimte en zo ontstaat ook een betere afstemming van de omgeving op het gebruik ervan. Plekken die 'geadopteerd' zijn door de bewoners maken dat de gemeenschap er als geheel toezicht houdt. Daardoor ontstaan normen en waarden, opgesteld door en voor de buurt. Een toegankelijke schoolspeeltuin kan mensen dus uitnodigen tot sociale contacten en ontmoeting, en anderzijds kan dit contact ervoor zorgen dat het plein goed verzorgd wordt.”[1]

Omdat tijdens de schoolvakanties GBS De Mozaïek gebruikt wordt door de speepleinwerking “De Piereman” is het niet mogelijk om tijdens die periodes de speeltuin open te stellen. Echter tijdens de weekends en op feestdagen moet dit wel lukken. Ik stel dan ook voor de speeltuin van GBS De Mozaïek toegankelijk te maken voor de inwoners van onze gemeente tijdens de weekends en op feestdagen van 9u tot 18u. De huisbewaarder van de school kan instaan om de poort te openen en te sluiten. 

Een andere mogelijkheid is het installeren van een slot met badgesysteem zoals op de atletiekpiste te Humbeek. Je haalt een badge af op het gemeentehuis, zo heeft men controle op wie de speeltuin betreedt en kan men er op toezien dat enkel inwoners van de gemeente Grimbergen met kinderen/kleinkinderen toegang hebben. 

BESLUIT

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht :

1.       te onderzoeken op welke manier de speeltuin van GBS De Mozaïek in de weekends en op feestdagen kan worden opengesteld voor inwoners van de gemeente Grimbergen. 

2.       Zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om de speeltuin open te stellen en de inwoners hierover te informeren.

3.       te onderzoeken of andere speeltuinen of -plaatsen van de Grimbergse gemeentelijke basisscholen in aanmerking komen om opengesteld te worden voor de inwoners.

 Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid


[1] Toekomstvisie 2017 Pimp Je Speeplaats. Vlaamse Overheid & MOS duurzame straffe scholen, https://www.goodplanet.be/pimp-jespeelplaats/docs/2017/Toekomstvisie-2017_web.pdf

Antwoord schepen van onderwijs Van Bree :

De schepen vraagt om dit punt te verdagen naar de volgende gemeenteraad van 28 maart 2019. Op die manier kan ze eerst overleggen met de betrokken schooldirecties om te bekijken wat mogelijk is. Onze partij gaat hiermee akkoord en benadrukt dat "goeie wil" aan de basis zal liggen van meer speelplezier voor de Grimbergse jeugd en dat het gezond verstand het haalt van "schrik voor vandalisme". Wordt vervolgd.

GR 23 mei 2019 : Intenties hoekgebouw Strombeek - Olbrechts

Er werd al veel tijd én geld geïnvesteerd in het ontwerpen van een nieuw hoekgebouw waar bib, OCMW en andere gemeentelijke diensten gehuisvest kunnen worden.

Immers de bib was, is en zal een belangrijke ontmoetingsplaats zijn in onze gemeente, waar we graag vertoeven om kennis op te doen, maar ook om bijvoorbeeld gewoon de krant te lezen.  Zo lezen we het ook in het beleidsplan dat vandaag werd besproken.  De ontwerpers van het hoekgebouw zochten samen met het bestuur naar synergiën tussen de bib en het OCMW, maar ook tussen het OCMW en externe partners die er een zitdag kunnen houden, laagdrempelig en fysiek dichtbij de mensen (bvb Kind en Gezin, Huis van het Kind, de Spelotheek, Dyzo, de juridische eerstelijnsbijstand, Wijkwerken, CAW, Webra, Huurdersbond…).  Het hoekgebouw zal zeker ook een meerwaarde betekenen voor deelgemeente Strombeek.

De opdracht om het gebouw te bouwen werd uiteindelijk door het college van 19 november 2018 gegund aan de firma nv STRABAG BELGIUM.

Intussen werd het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het gunningsbesluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2018 van de nv ANTWERPSE BOUWWERKEN door de Raad van State afwezen, liet de gouverneur weten geen toezichtsmaatregel te nemen naar aanleiding van de klacht van raadslid De Wit en werd de gemeente op 31 januari gedagvaard om te verschijnen van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.  Uiteindelijk werd de zaak verdaagd naar 3 mei 2019.

In het college van 8 april werden 4 mogelijke volgende stappen opgesomd die zouden kunnen gezet worden in dit dossier :

1/ inroepen van een derde bureau dat als expert voor het bestuur nazicht doet van het gunningsverslag zodat met een aanvullende zekerheid kan worden beslist om al dan niet te betekenen

2/ overleg met 360 ARCHITECTEN

3/ al dan niet in functie van de uitkomst van de twee eerste mogelijkheden :  intrekking van het gunningsbesluit met vervolgens :

o hetzij de volledige stopzetting van de opdracht;

o hetzij de opmaak van nieuwe opdrachtdocumenten die enerzijds tegemoet komen aan de mogelijk onduidelijkheden van de huidige opdrachtdocumenten en waarin mogelijk rekening gehouden wordt met het gewijzigd gebruik van sommige lokalen;

4/ al dan niet in functie van de uitkomst van de twee eerste mogelijkheden : betekening van de opdracht.

De nv STRABAG BELGIUM verlengde intussen zijn verbintenistermijn tot 10 juni 2019.

BESLUIT:

 1.       Betekent de paragraaf onder punt 22 “Een Geïntegreerd sociaal beleid” van het beleidsplan, met name: “De plannen van het nieuwe administratief gebouw in Strombeek-Bever dienen verder uitgewerkt te worden.”, dat het gunningsbesluit kortelings betekend wordt?

 2.       Zo ja, welke timing?

3.       Zoniet vraagt de gemeenteraad aan het college om toe te lichten welke intenties zij hebben met betrekking tot de betekening van de gunning van het hoekgebouw. Met andere woorden vraagt de gemeenteraad aan het college welke van de 4 opties die vermeld staan in het college van 8 april 2019 uiteindelijk werd weerhouden en wat de uitkomst van deze keuze is ?

 Trui Olbrechts
CD&V gemeenteraadslid

GR 27 juni 2019 : Optimale voorbereiding op het verkeer voor (Grimbergse) kinderen. - De Wilde

Uit een recente test in één van de lagere scholen in Grimbergen bleek dat een zesde van de zesdejaarsleerlingen niet in staat is om een praktische proef af te leggen waaruit moet blijken dat ze zich op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven. Het gaat over een beperkte steekproef, maar het zou interessant zijn om te achterhalen of dat ook opgaat voor de andere lagere scholen.

 Het bestuur heeft zich voorgenomen om de komende jaren stevig in te zetten op verkeersveiligheid. Dat is een goeie zaak. In het beleidsplan wordt duidelijk de ambitie verwoord om onder andere een ‘veilig op de fiets’-project uit te rollen, alsook een ‘veilig naar school’-project. In dit laatste project zou een samenwerking met de Grimbergse scholen aan bod komen. Het bestuur wil sensibiliseringscampagnes opzetten en verkeerslessen stimuleren via een gecentraliseerd aanbod. Wanneer geïnvesteerd wordt in meer en veilige fietsinfrastructuur, is het minstens even belangrijk dat de gebruikers ervan ook optimaal voorbereid zijn om deze te benutten.

 De provincie voorziet in de mogelijkheid voor Vlaams-Brabantse scholen om ‘mobiele verkeersparken’ uit te lenen. Dit materiaal bootst levensechte situaties na. Op die manier worden theorie en praktijk gecombineerd. In sommige Vlaamse gemeenten bevinden zich vaste verkeersparken. Deze laten kinderen toe ook ’s avonds, in het weekend en in vakantieperiodes te oefenen. Dat biedt natuurlijk een enorme meerwaarde.

 De resultaten van de test waarvan sprake pikken naadloos in op de ambities van het bestuur. Daarom graag deze vragen en eveneens een punt ter stemming.

 1)      Worden dergelijke ‘praktijkoefeningen’ in alle Grimbergse lagere scholen gedaan? Heeft het bestuur zicht op de ‘resultaten’ daarvan?

2)      Maken de Grimbergse lagere scholen gebruik van de mogelijkheid tot uitlenen van een provinciaal ‘mobiel verkeerspark’? Wat doet het bestuur om deze mogelijkheid bekend maken?

3)      Op welke manier zullen de sensibiliseringscampagnes en verkeerslessen waarvan sprake in het beleidsplan vorm krijgen? Hoe zal dit gecentraliseerd aanbod er concreet gaan uitzien? Welke stappen werden er reeds gezet? Wordt er samengewerkt met de Stichting voor Verkeerskunde, dat alle expertise in huis heeft?

 Ter stemming gelegde besluit:

 De gemeenteraad vraagt het college te onderzoeken of er interesse is voor een vast verkeerspark bij de Grimbergse scholen en de omliggende gemeenten. Hiervoor wordt ook de praktische en budgettaire haalbaarheid in kaart gebracht.

 Jelle De Wilde
CD&V – gemeenteraadslid

GR 27 juni 2019 : Responsabilisering sportclubs en stimuleren fusies via sportbeleid - Grooten

De aanleiding van dit toegevoegd punt zijn de vele artikels en eigen mededelingen op websites en sociale media van de betrokken clubs over eerst een samenwerking, dan een fusie, dan een vergevorderde samenwerking, terug een fusie tussen KSC Grimbergen en KFC Strombeek met als uiteindelijk resultaat de stopzetting van KFC Strombeek (of gaat Strombeek nu toch weer gewoon verder?).

Hiervoor kon ik mij baseren op de documenten die beschikbaar zijn bij de sportdienst en de financiële dienst van de gemeente en de documenten die door iedereen publiek te raadplegen vallen via de kruispuntbank van ondernemingen en de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van de rechtspersonen. Zo heeft een VZW namelijk een aantal verplichtingen, waaronder het jaarlijks neerleggen van de jaarrekening en het communiceren van alle wijzigingen aan de samenstelling van het bestuur van de VZW.

3 van de 4 Grimbergse voetbalclubs (waarvan er één wordt stopgezet) en een tennisclub hadden op het moment van opvraging van de cijfers voor alle sportclubs eind mei 2019 elk meer dan 10.000€ schulden aan de gemeente. (bijlage 1) Op 19 juni 2019 vroeg en ontving ik een update van de cijfers van de clubs met de grootste betalingsachterstand. (bijlage 2) In die maand werkte de tennisclub de volledige betalingsachterstand weg en werd door 2 voetbalclubs een groot deel van de achterstand terugbetaald. Toch variëren de schulden nog steeds tussen de 7.000€ tot bijna 20.000€. Navraag leert dat deze clubs al jaren kampen met een achterstand en er niet in slagen om deze schuld structureel weg te werken. Dit is geen gezonde situatie, noch voor de gemeente, noch voor de betrokken sportclub. Bovendien is de laksheid in het recuperen door het gemeentebestuur van deze schulden een bron van ergernis bij vele verenigingen die wel netjes betalen.

Deze schulden zijn zich langzaam beginnen opbouwen. De Grimbergse voetbalclubs dienen al meerdere jaren telkens het lidgeld op te trekken om hun vaste kosten te kunnen dekken. (huur terreinen, vergoedingen gediplomeerde trainers, materiaal,…) Sponsorinkomsten en bezoekersaantallen op eetfestijnen dalen jaar na jaar… Met de stopzetting? van KFC Strombeek is het aantal Grimbergse clubs de voorbije jaren gehalveerd, van 6 naar 3 clubs. Een trend die zich in het hele land manifesteert. Op zich een logische en goede correctie. De 3 overblijvende clubs zitten elk met wachtlijsten voor de aansluiting van spelertjes dus hebben hun bestaansreden, elk op een ander niveau. Het evenwicht is nu bereikt. Indien er nog een club zou verdwijnen zou dit dramatische gevolgen hebben voor de Grimbergse voetballertjes, toch nog steeds volgens de cijfers de belangrijkste sport in Grimbergen. Het is erg makkelijk om als sportclub in een vicieuze schuldencirkel verzeild te geraken. Gezien de openstaande schuld bij 3 van de 4 Grimbergse voetbalclubs lijkt het vijf voor twaalf.

Het KFC Strombeek-verhaal lijkt nog niet aan zijn einde toe. Ondertussen konden we in de pers en op sociale media vernemen dat een groot deel van het oud bestuur een doorstart neemt en een nieuwe club boven het doopvont houdt of gaan ze toch gewoon verder onder de huidige vzw? “FC Strombeek 1932 jeugd” zag alvast het levenslicht. Mensen die zich vrijwillig willen inzetten in een vereniging, dienen altijd te worden aangemoedigd. Al is de vraag of een nieuwe club oprichten de beste optie is. Hetzelfde geldt voor het eventueel voortzetten van de bestaande VZW. Gezien de torenhoge schuldenberg van KFC Strombeek, de laatst neergelegde jaarrekening dateert van 2016 en spreekt van een over te dragen verlies van meer dan 130.000€ (bijlage 3), dienen deze initiatiefnemers misschien tegen zichzelf beschermd te worden. Zeker gezien de nieuwe VZW wetgeving waar de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders wordt uitgebreid. Bovendien is tot op heden de vorige VZW KFC Strombeek nog niet vereffend en heeft deze vereniging nog steeds haar maatschappelijke zetel op de Singel te Strombeek waar vroeg of laat wel eens een deurwaarder zou kunnen binnenvallen. (bijlage 4 uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen KFC Strombeek)

In het beleidsplan van dit college staat dat samenwerking en of fusies tussen verschillende sportclubs door de gemeente gestimuleerd zullen worden. Dat er in het verleden een wildgroei aan sportclubs was in Grimbergen, dat is een feit. Het aantal vrijwilligers daalt en nieuwe samenwerkingen/fusies dringen zich op. Er is dus zeker een rol weggelegd voor het gemeentebestuur om hierin te faciliteren.

 VRAGEN

KFC Strombeek – FC Strombeek 1932 jeugd

1.       Het beleidsplan zegt dat de gemeente de samenwerking en of fusies tussen verschillende sportclubs stimuleert. Welke rol heeft de gemeente gespeeld in de gesprekken tussen KFC Strombeek en KSC Grimbergen met het oog op een fusie?

2.       Of KFC Strombeek nu gestopt is of niet,  er blijft een schuld tegenover de gemeente van bijna 20.000€, welke stappen gaat het college nemen om deze schuld te kunnen recupereren? (Beslag deurwaarder en verkoop vaste activa? Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders door slecht beheer? Iets anders?)

3.       Hoe staat het college tegenover de verderzetting van deze VZW of de eventuele doorstart van een groot deel van het voormalig KFC Strombeek bestuur in een nieuwe club “FC Strombeek 1932 jeugd”?

4.       Op basis van de laatste, correcte, beschikbare cijfers over de samenstelling van het ledenbestand van de sportclubs (bijlage 5), daterende uit 2016 kan worden opgemaakt dat 80% van de leden van KFC Strombeek niet-Grimbergenaren waren. Dit is onder andere één van de hoofdreden voor de taalproblematieken waar partijen die nu in de meerderheid zitten, in het verleden zo vaak de gemeenteraad over hebben geïnterpelleerd. Wat is het standpunt van het college over het oprichten van sportclubs die voornamelijk op niet-Grimbergenaren mikken en het aan hen ter beschikking stellen van gemeentelijke sportinfrastructuur?

Responsabilisering sportclubs en beleid inzake fusies

1.       Op pagina 30 van het beleidsplan stelt het college dat er gestreefd zal worden naar een gezond evenwicht tussen de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de responsabilisering van de sportclubs. Welke stappen zal het college ondernemen om ervoor te zorgen dat het opstapelen van schulden aan het gemeentebestuur niet langer mogelijk is?

2.       De Grimbergse voetbalclubs hebben het niet makkelijk gezien de stijging van hun kosten en daling van hun inkomsten. Meent het college dat er een rol is weggelegd voor het gemeentebestuur in de (financiële) begeleiding van de clubs?

3.       Vele gemeenten hebben een invorderingsbeleid voor schuldvorderingen. Heeft de gemeente Grimbergen dit ook? Indien niet, plant het college hier werk van te maken?

4.       Op welke manier gaat het college in de toekomst de samenwerking en of fusies tussen verschillende sportclubs verder stimuleren, rekening houdend met het feit dat dit volgens het beleidsplan een prioriteit is?

Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid

GR 29 augustus 2019 : Verhuis KSA - De Wilde

Deze zomer vernamen we dat er plannen waren om KSA Grimbergen vanaf het nieuwe
werkingsjaar in nieuwe gebouwen onder te brengen. Vorige week verscheen een artikel in
de krant waarin duidelijk werd dat de huidige lokalen, in het oude schoolgebouw aan de
Prinsenstraat, niet langer voldeden aan de voorschriften. Zo zouden er problemen zijn met
de brandveiligheid en de vluchtroutes.

In een afsprakennota tussen destijds KSJ en het gemeentebestuur over het gebruik van de
gebouwen werd als eerste punt vastgelegd dat, bij een eventuele verhuis, de jeugdbeweging
hierover tijdig geïnformeerd moet worden.

Het nieuwe werkingsjaar start volgende week. We lazen in het artikel dat er afgelopen week,
dus twee weken voor de start van het werkingsjaar, met KSA zou overlegd zijn. Dit weekend
op de jaarmarkt zal naar ouders toe gecommuniceerd worden waar hun kinderen volgende
week naartoe zullen moeten worden gebracht. Momenteel heerst dus vooral
onduidelijkheid, en dat bij een jeugdvereniging die eerder beperkt is, en als troef vooral
heeft centraal gelegen te zijn en veel accommodatie in de onmiddellijke omgeving te
hebben, zoals de speelplaats van het Prinsenhof, het Prinsenbos en het dorpscentrum.
Daarom volgende vragen.

1. Wat staat er concreet in het verslag van de brandweer? Er werden eerder ook al
brandweercontroles uitgevoerd: wat is er nu anders? Heeft de brandweer formeel
geëist om de lokalen met onmiddellijke ingang niet langer te gebruiken?

2. Formeel werd (tot begin augustus) geen beslissing door het college genomen.
Wanneer werd KSA voor het eerst over deze verhuis ingelicht? Welke
overlegmomenten zijn er geweest in de afgelopen weken? Welke pistes werden er
bekeken?

3. Welke locatie werd weerhouden? Welke afspraken werden hierrond gemaakt? Heeft
de jeugdbeweging voldoende bergruimte?

4. Op welke manier ondersteunt het bestuur de vereniging actief bij de verhuis
(communicatief, logistiek, financieel…)? Deze moet immers in sneltempo gebeuren.

5. Wat is de visie van het gemeentebestuur op lange termijn voor de jeugdbeweging?
Waar ziet zij deze werking definitief verankerd? Welke locatie en welke termijn?

6. Wat zal er met de huidige lokalen gebeuren?

Jelle De Wilde
CD&V Grimbergen

GR 24 oktober 2019 : Sterrenkindjes - Orinx

Een zwangere vrouw heeft al snel een sterke band met het kindje in haar buik.
Als mama ben je fysiek, geestelijk en sociaal ingesteld op het feit dat je mama wordt. Ook als partner voel je al verbondenheid met je kindje. En samen kijk je er ongelooflijk naar uit.

Sterft je kindje, dan stort je wereld in en veroorzaakt dit een diep verdriet. De confrontatie met de omgeving en het alledaagse leven biedt soms steun, maar is vaak ook moeilijk. ‘Het leven gaat voort’ is zo onrealistisch op dat moment... en aan ‘volgende keer beter’ heb je helemaal geen boodschap.

Het overlijden van een kindje dat er voor de omgeving en de samenleving “nog niet was”, wordt nog te weinig beschouwd als een verlies. Ze worden ‘sterrenkindjes’ genoemd.
Tot voor kort was een sterrenkindje pas vanaf 180 dagen zwangerschap erkend . Sinds 1 april van dit jaar kán een sterrenkindje geregistreerd worden na 140 dagen (of 20 weken) zwangerschap, op vraag van de ouders. Maar vóór die 140 dagen is er momenteel geen aangifte mogelijk wat betekent dat de kindjes geen officiële naam kunnen krijgen en worden ze vergeten… maar echter niet voor de ouders.
Het verdriet dat het verlies van een sterrenkindje met zich meebrengt, wordt in onze maatschappij vaak stilgezwegen. Hierdoor dragen de ouders dit verdriet vaak eenzaam en verborgen, terwijl deze ouders en hun familie net openlijk het verdriet zouden moeten kunnen uitspreken en het op die manier verweven in hun leven. Ook zij hebben recht op rouwen, moeten het verlies verwerken en een plaats geven in hun leven.

Het is dan ook belangrijk om ook deze ouders een waardige plek en een duurzaam symbool van troost, bezinning en verbondenheid te geven. Maar deze plekken ontbreken in onze gemeente.
Zo kan op elke begraafplaats bijvoorbeeld een herdenkingsboom voorzien worden waar ouders een kleurrijk lint hangen voor hun sterrenkindje. De gemeente kan ecologische linten aanbieden zodat dit gecontroleerd is, nl. geen voorwerpen en dergelijke. Zo hebben deze ouders een tastbare herinnering aan de sterrenkinderen. Een doenbare organisatie maar het zou een enorme waarde hebben voor ouders met een sterrenkindje.

Anderzijds wanneer ouders dat willen, moeten ze ook hun sterrenkindje kunnen begraven op een kinderperk, ook ongeboren kindjes, ongeacht hoe vroeg in de zwangerschap ze zijn overleden.

Uit uw beleidsplan blijkt dat u als gemeentebestuur belang hecht aan de mogelijkheid voor onze inwoners om een plaats te geven aan hun verdriet bij een overlijden. U blijft echter vaag namelijk modernisering van de begraafplaatsen en de mogelijkheid bekijken om een dierenkerkhof aan te leggen. Ik hoop ten zeerste dat u de volgende vragen dan ook als een modernisering beschouwt;

1. Denkt het gemeentebestuur er aan om gedenkplekken voor sterrenkindjes in te richten op onze begraafplaatsen zoals bijvoorbeeld herdenkingsbomen?

2. Kan het gemeentebestuur akkoord gaan om kinderperken te voorzien waar specifiek ongeboren kindjes, ook met een zwangerschap van minder dan 140 dagen begraven kunnen worden?

 
Katleen Orinx
CD&V Raadslid

GR 24 oktober 2019 : (Regenboog)Zebrapaden - Hoefs

Onze schoolomgevingen moeten zo veilig mogelijk worden ingericht, daar zijn we het allemaal over eens.
In het beleidsplan wordt er door het nieuwe bestuur ook expliciet verwezen naar de aandacht van de zwakke
weggebruiker met het ‘Veilig naar school’ plan.

We lazen recent in de pers dat de Grimbergen zich heeft geregistreerd als Octopusgemeente.
We juichen dit uiteraard toe en begrijpen dat niet alles tijd nodig heeft en niet tegelijkertijd kan worden uitgerold.
Maar er dienen zich op dit moment enkele accute veiligheidsproblemen aan, namelijk de twee schoolomgevingen
in de deelgemeente Strombeek-Bever.

Enerzijds is er de VBS Sint-Jozef aan het Sint-Amandsplein, hier werden de afgelopen maanden de riolerings- en
verfraaiïngswerken afgerond. In heel dit traject (Kloosterstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Amandsplein,
Wemmelsestraat), werden tot noch toe nergens zebrapaden uitgevoerd. Dit zorgt, zeker ter hoogte van de
schoolpoort aan het Sint-Amandsplein voor een onveilige situatie.

Anderzijds is er ’t Villegastje in de De Villegas de Clercampstraat, waar sinds 1 september de ‘nieuwe’ en definitieve
ingang van de school wordt gebruikt. Gezien de werken die gaande zijn aan het schoolgebouw is deze omgeving
ook een werfzone, waardoor extra waakzaamheid en maatregelen wenselijk én nodig zijn. De borden ‘zone 30’
werden de afgelopen maanden verwijderd, waardoor de automobilisten op geen enkele manier worden
gewaarschuwd dat ze een school naderen en hun snelheid dienen aan te passen. In de buurt van de schoolpoort
zijn er 2 zebrapaden aanwezig, waarvan er één in de werfzone ligt en de andere quasi onzichtbaar is geworden.

“Aan basisscholen is het wel aangewezen om een zebrapad aan te leggen, omwille van de educatieve waarde.
Aan scholen in een zone 30 wordt een oversteek met basisvoorzieningen aanbevolen.”
(uit een interview met Eva Van den Bossche, afdelingshoofd Wegen en Verkeer, op mobielvlaanderen.be)

De stad Leuven kiest ervoor om de zebrapaden in de schoolomgevingen te behouden omdat de behoefte om
over te steken hier groot en sterk geconcentreerd is. Aan de zebrapaden hebben voetgangers in principe
voorrang en moeten bestuurders stoppen. Ook fietsers moeten stoppen!
(fragment website van de lokale politie Leuven)

Het stadsbestuur wil met het regenboogzebrapad een permanent krachtig signaal geven voor
verdraagzaamheid tegenover holebi's & transgenders. ... Dit moet iedereen er blijvend aan helpen herinneren
dat Sint-Niklaas een verdraagzame stad is en dat geweld, om welke redenen dan ook, niet getolereerd wordt"
(persbericht HLN.BE uit Sint-Niklaas)

“Tijdens de gemeenteraad van vorige week stelde ik voor om een regenboogpad aan te leggen in Vilvoorde.
Dit is een zebrapad in de kleuren van een regenboog. Met dit pad wordt er aandacht gevraagd voor diversiteit
en acceptatie van iedereen.”
(fragment uit bericht van collega gemeenteraadslid uit Vilvoorde)

We vragen aan het college van Burgemeester en schepenen volgende vragen te beantwoorden:

1. In het beleidsplan wordt er naar een ‘Veilig naar school’ project verwezen. Zal de inschrijving als
Octopusgemeente hier een volledig antwoord op bieden, of is dit slechts een deel van een groter verhaal?

2. Welke timing stelt het college voorop voor de uitvoering van de ‘schoolroutekaarten’? Plant het college
deze voor alle scholen op Grimbergs grondgebied uit te werken?

3. Werd er hieromtrent reeds overleg gepleegd met alle schooldirecties?

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de grootschalige mobiliteitsenquete die het bestuur wil
uitvoeren?

5. Zal er door het bestuur onderzocht worden of bepaalde schoolomgevingen tijdelijk voor en na de schooltijd
verkeersvrij kunnen gemaakt worden door gebruik te maken van bv. Een Octopusslagboom.

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om:

1. In afwachting van de definitieve opmaak van het aangepaste mobiliteitsplan en de uitwerking hiervan zo
snel als mogelijk zebrapaden aan te brengen, minstens in de schoolomgeving van beide Strombeekse
scholen.

2. Met het oog op de rijke diversiteit in onze gemeente en in het bijzonder in strombeek, deze diversiteit op
een positieve manier onder de aandacht te brengen door van deze opportuniteit gebruik te maken om deze
zebrapaden uit te voeren als regenboogzebrapaden. Zo een regenboogzebrapad staat symbool voor
verdraagzaamheid.


Kirsten Hoefs
CD&V gemeenteraadslid

GR 20 januari 2020 : Herbruikbare bekers - Hoefs

Op 22 maart 2019 hakte de Vlaamse Overheid de knoop door omtrent de nieuwe regelgeving over het gebruik van cateringmateriaal op evenementen.

Kort samengevat:

De Vlaamse overheid wil het gebruik van wegwerp plastic terugdringen.
Vanaf 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om
drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes.
Kiest een organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die
materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen.
Wanneer de overheid zelf organisator is, geldt deze uitzondering echter niet.
We waren verheugd in de verslagen van het college van burgemeester en schepenen van afgelopen
zomer te lezen dat de gemeente hieraan werkte. Zo werd er vanuit de ambtelijke werkgroep
voorgesteld om in te stappen in een groepsaankoop van herbruikbare bekers, georganiseerd door
Intercommunale Intradura. Diezelfde werkgroep stelde voor om enkel standaardglazen aan te kopen
en geen wijn- of cavaglazen. Ze stelde ook voor om cava enkel aan te bieden wanneer dit zou mogen
aangeboden worden in een glas bij evenementen overdag.


Op zondag 12 januari was onze verbazing dan ook groot toen we vaststelden dat op de
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op het kerkplein zowel fruitsap als cava in plastic wegwerpbekers
werd geserveerd.


Voor de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft is dit op zijn minst slecht nieuws te noemen. Te
meer omdat we de dag ervoor op de Driekoningenhappening in Humbeek konden vaststellen dat
Humbeek Sas Events als eerste vereniging die onder de nieuwe wetgeving viel wél met glans slaagde.
Dat de verenigingen, die nog een alternatief hebben er wel in slagen te voldoen aan de wetgeving
maar de gemeente hier zelf niet in slaagt is ons insziens beschamend.

We vragen aan het college van burgemeester en schepenen volgende vragen te beantwoorden:
1. Hoe is dit kunnen gebeuren ?
2. Waarom heeft men niet geopteerd voor het gebruik van echte glazen, zoals vorige zomer in
het verslag van het college vermeld werd ?
3. Waarom heeft men niet voor het gebruik van herbruikbare bekers gekozen ? Deze worden
door verschillende instanties ter beschikking gesteld ?
4. Waarom werd er niet gekozen om doorgedreven te sorteren op de NY receptie, waarmee het
bestuur haar voorbeeldfunctie nog enigszins serieus zou nemen en van enige ambitie zou
getuigen.
5. Wat zijn de plannen voor de toekomt ? Er staan heel wat evenementen op stapel zoals oa.
het EK voetbal, de kermis,...
6. Zal het bestuur haar verantwoordelijkheid nemen en ook de verenigingen ondersteunen in
deze, het zou van goed bestuur getuigen als de gemeente haar voorbeeldfunctie serieus
neemt en bekers ter beschikking stelt van de verenigingen, wat zijn de plannen op dit vlak ?
7. Is er overleg geweest met de verenigingen ? Weet het bestuur wat de noden en wensen zijn
van de verenigingen m.b.t. herbuikbare bekers ?
8. Hoe gaat de gemeente de verenigingen en organisaties sensibiliseren ?
9. We vinden omtrent de aanschaf van herbruikbare bekers niets terug in het MJP, hoe plant
het college dit aan te pakken ?

We leggen graag volgende zaken ter stemming voor:


De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om:
1. op basis van de noden van de verenigingen herbruikbare bekers ter beschikking te stellen
van de verenigingen en organisaties.
2. Een compensatie uit te werken voor de verenigingen die tijdig hun verantwoordelijkheid
hebben genomen en een aanzienlijke investering hebben gedaan.

GR 20 februari 2020 : Mobiliteitsplan Grimbergen (Metingen doorgaand vrachtverkeer Beigem en Humbeek) - Grooten

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2019 legde ik een bijkomend punt ter stemming met als onderwerp “Metingen doorgaand vrachtverkeer Beigem en Humbeek”.

Dit punt werd toen goedgekeurd met 31 stemmen voor en 1 onthouding.

De beslissing luidde als volgt :

BESLUIT

De gemeenteraad geeft het college de opdracht om zo snel als mogelijk metingen op te starten die het vrachtverkeer in kaart brengen op de grote verkeersassen in de deelgemeenten Beigem en Humbeek, namelijk de Kerkstraat, Achterstraat, Kruisstraat, Meerstraat en Beigemse Steenweg, Benedestraat en Humbeeksesteenweg. De metingen dienen te worden uitgevoerd tijdens de ontoegankelijkheid van de brug in Humbeek en een paar maanden na de heropening van de brug in Humbeek. De verzamelde data zal worden gebruikt om de toename van het doorgaand vrachtverkeer te analyseren en de nodige maatregelen te treffen om het sluipverkeer van vrachtvervoer aan banden te leggen.

Tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2019 informeerde ik tijdens de mondelinge vragen naar de stand van zaken omtrent deze beslissing. Schepen Roosen bevestigde toen dat de metingen op dat moment werden uitgevoerd.

De brug werd ondertussen weer in ere hersteld en is sinds juni 2019 opnieuw toegankelijk voor verkeer. Dit is ondertussen bijna 8 maanden geleden. Graag kreeg ik dan ook een antwoord op volgende vragen :

1.      Werden de gevraagde metingen na de heropening van de brug uitgevoerd?

2.      Indien niet, waarom?

3.      Indien wel, werden de resultaten reeds geanalyseerd en wat zijn de belangrijkste vaststellingen?
(Onze fractie vraagt het gemeentebestuur om ons een kopie van deze metingen, en indien voor handen, van de analyse van deze metingen, te bezorgen.)

4.      In de pers wordt het mobiliteitsplan 2020 voor Grimbergen door schepen Roosen aangekondigd. Welke zijn de grote speerpunten die hierin zullen worden aangesneden?

5.      Mobiliteit (of het gebrek hieraan) is wellicht één van de grootste pijnpunten van onze gemeente. Heel wat inwoners worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Wanneer worden de inwoners en de oppositiepartijen betrokken en/of bevraagd tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan 2020?

6.      Wanneer mag de gemeenteraad verwachten dit plan ter kennis te kunnen nemen?

 Jannik Grooten
gemeenteraadslid CD&V

GR 20 februari 2020 : FC Strombeek 1932 en taalproblematiek sportclubs - Grooten

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 juni 2019 voegde ik een agendapunt toe met als onderwerp “responsabilisering sportclubs en stimuleren fusies via sportbeleid”.

Tijdens dat punt is de toen penibele situatie van het voormalige KFC Strombeek, het huidige FC Strombeek 1932 aan bod gekomen. We zijn nu 8 maanden later, ruim over de helft van het seizoen en dus een goed moment om na te gaan of de “nieuwe” club de gemaakte beloften waar maakt.

Schepen Gaudaen bevestigde tijdens de zitting van 27 juni 2019 dat de club op dat moment een openstaande schuld aan de gemeente had van 17.753€ maar dat er een afbetalingsplan werd opgemaakt en dat dit nauwkeurig zou worden opgevolgd om de schuld van de club aan de gemeente stelselmatig af te bouwen.

Schepen Gaudaen zei ook dat er voor het huidig seizoen maar 8 spelertjes aangesloten waren. De club heeft duidelijk in de maand na de gemeenteraad stevig spelertjes geronseld want momenteel zijn er maar liefst 8 jeugdploegen actief en 1 eerste ploeg voor FC Strombeek 1932. Een snelle berekening maakt dan ook dat de club op jaarbasis ongeveer 8.000€ huur aan de gemeente moet betalen.

Ik stel ook vast dat er aan de administratieve situatie van de “nieuwe” club nog steeds niets veranderd is. Het bestuur van de VZW is wettelijk gezien nog steeds hetzelfde bestuur als bij de oprichting in 2009. (zie bijlagen 1 & 2) De jaarrekening van 2018 werd ook niet neergelegd. De laatst neergelegde jaarrekening is die van 2017. (zie bijlagen 3 & 4)

Ik stel vast dat het college besliste tijdens de zitting van maandag 27 januari 2020 om een taalcoach in te schakelen die gedurende 15 weken, 5 uur per week actief zal zijn, verdeeld over Strombeek en Grimbergen waar er inderdaad een zeer groot probleem is. Zeker in Strombeek waar de voertaal op training zuiver Frans is. (duidelijk op te maken uit de filmpjes die de club plaatst op haar Facebookpagina) Vraag is natuurlijk wat die 5 uurtjes zullen uithalen. Dat is immers maar 2,5 uur per club per week. Zo goed als verwaarloosbaar. Het is al de zoveelste keer dat er op deze manier tewerk wordt gegaan. Dat is altijd goed voor even, maar eens de taalcoach weg is, hervalt men al snel in oude gewoonten.

Jammer dat er niet ernstiger wordt omgegaan met deze problematiek. Zeker aangezien de schepen van integratie en Vlaams karakter in het verleden zelf meermaals tijdens de gemeenteraad het probleem aankaartte en zei dat deze aanpak niet helpt. De fractie Vernieuwing heeft in het verleden meermaals Machelen als voorbeeld genomen. Daar worden trainers en spelertjes die niet uit Machelen afkomstig zijn, eerst getest op hun kennis van het Nederlands vooraleer ze ingeschreven worden in de club. Spelertjes gaat misschien een brug te ver, die kunnen hoogstens gestimuleerd worden om Nederlands te spreken. Trainers daarentegen moeten toch verplicht kunnen worden ten allen tijde Nederlands te spreken tijdens de training? Zeker aangezien ze financieel vergoed worden door de clubs. Het Nederlands gebruiken op de club en voornamelijk tijdens de training/wedstrijd zou een voorwaarde voor de clubs moeten zijn vooraleer ze een trainer aanwerven. Om de trainers aan te sporen om Nederlands te spreken kan men bovendien eenvoudig met een boetesysteem binnen de club werken. Bij elke vastgestelde inbreuk gaat er een percentage van hun maandelijkse financiële vergoeding af. Je zal zeer snel beterschap merken indien je dit systeem nauwkeurig toepast.

 Nu Vernieuwing zelf aan zet is lijkt men niet verder te geraken dan het herhalen van initiatieven die in het verleden reeds bewezen hebben dat ze geen nut hebben. Het lijkt er sterk op dat men zomaar iets doet, goed wetende dat het toch niet zal helpen, maar op die manier kan de meerderheid toch zeggen dat ze met het probleem bezig is. De 2 partijen die tijdens de vorige legislatuur meermaals hamerden op het gebruik van het Nederlands durven nu niet verder te gaan dan een pleister op de wonde te leggen. Het lijkt of ze de handdoek in de ring werpen.

Ik richt graag volgende vragen aan de bevoegde schepenen :

1.      Hoeveel van de in juni 2019 openstaande schuld van 17.753€ werd er momenteel door de club FC Strombeek 1932 afgelost?

2.       Worden de nieuwe facturen voor het huidig seizoen binnen de vervaltermijn betaald?

3.      Wat is de openstaande schuld van FC Strombeek 1932 voor het huidig seizoen?

4.      Wat is de totale openstaande schuld van FC Strombeek 1932 aan het gemeentebestuur?

5.      Indien uit de antwoorden op bovenstaande vragen blijkt dat er geen beterschap is en de schulden zich verder opstapelen, laat het college dan alles op zijn beloop of worden er maatregelen getroffen?

6.      Hoeveel percent van de spelers van FC Strombeek 1932 zijn afkomstig uit de gemeente Grimbergen?

7.      Hoeveel van de 8 bestuursleden die sinds 2009 wettelijk de club leiden zitten nog effectief in het “nieuwe” clubbestuur?

8.      Voor KSC Grimbergen kan hopelijk een taalcoach nog helpen. Al lijkt 2,5 uur voor een paar maanden veel te weinig.

 a.      De taalproblematiek sleept nu al makkelijk een decennium aan en waaide ondertussen over naar KSC Grimbergen. Het inzetten van een taalcoach is reeds meerdere keren toegepast en telkens is gebleken dat de effecten van heel erg korte duur zijn. Waarom werd er dan toch opnieuw gekozen voor het werken met een taalcoach?

 b.      Wat gaat het gemeentebestuur doen wanneer blijkt dat na de zoveelste poging om met een taalcoach te werken, het probleem nog steeds aanwezig is?

 c.      Wat is de langetermijnvisie van het bestuur voor het wegwerken van de taalproblematiek bij sportclubs?

 Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid

GR 20 februari 2020 : Reflecterende huisnummers - Grooten

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2018 liet de heer Roosen een agendapunt toevoegen met als onderwerp “reflecterende huisnummers”.

In dat punt benadrukte hij het belang van duidelijk leesbare huisnummers voor de veiligheidsdiensten. In die mate zelf dat het om een kwestie van leven en dood kan gaan. Meneer Roosen stelde voor dat de gemeente Grimbergen budget zou vrijmaken voor de aankoop van reflecterende huisnummers voor alle Grimbergse inwoners. Tijdens het debat verklaarde toenmalig burgemeester Mertens dat de inwoners wettelijk gezien zelf verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van een duidelijk leesbaar huisnummer en dat er geen budget beschikbaar was om aan de vraag van de heer Roosen te voldoen. Omwille van die redenen stemde een deel van de toenmalige meerderheid namelijk de gemeenteraadsleden van Groen en CD&V tegen het voorstel van meneer Roosen.

Echter werd het punt destijds toch goedgekeurd met een wisselmeerderheid van de partijen Open VLD, N-VA en Vernieuwing met de steun van 2 van de 3 raadsleden van Union des Francophones.

De beslissing luidde als volgt :

Artikel 1

De gebouwen in Grimbergen worden voorzien van reflecterende huisnummers.

Artikel 2

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opgedragen om een actie te organiseren waarbij aan de inwoners een reflecterend huisnummerplaatje wordt aangeboden, voorzien van het eigen huisnummer, en vergezeld van de nodige informatie om het huisnummer op een correcte en goed zichtbare manier te plaatsen en om hiertoe de nodige middelen vrij te maken.

Dit punt stond op de agenda van mei 2018 en in oktober 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Men is er dus niet meer toe gekomen om tijdens de laatste maanden van de vorige legislatuur deze gemeenteraadsbeslissing uit te voeren.

Het lot wil dat de 3 partijen die toen voor een wisselmeerderheid zorgden en het punt goedkeurden, nu de huidige meerderheid vormen. Tot onze verbazing merkten wij dan ook dat er in het meerjarenplan nergens budget is voorzien om deze beslissing, die duidelijk in 2018 al erg belangrijk was voor de huidige meerderheid, uit te voeren. We merken dat er recent bij de goedkeuring van stedenbouwkundige vergunningen steeds als bijkomende voorwaarde aan de bouwheer wordt opgelegd om zèlf een reflecterend huisnummer op het gebouw te voorzien. Dit is echter niet wat er in gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018 staat. Die zegt namelijk dat er door het gemeentebestuur budget moet worden vrijgemaakt om alle inwoners een huisnummerplaatje aan te bieden.

De heer Roosen, kaartte deze problematiek bijna 2 jaar geleden aan.

In september 2018 pakte de N-VA fractie nog fier uit in hun huis-aan-huisblad en kon je onder de titel “Het harde werk van de N-VA fractie in de gemeenteraad tijdens de afgelopen bestuursperiode” als 1 van de verwezenlijkingen het volgende lezen :

“Het aanbieden van reflecterende huisnummers werd goedgekeurd.”

De huidige meerderheidspartijen stonden volledig achter zijn punt. Nu de heer Roosen ook nog eens voorzitter en coördinator is van de stuurgroep “integraal veiligheidsoverleg Grimbergen”, denken we toch dat dit punt nog steeds prioritair is, zeker gezien het feit dat men iedereen die een bouwvergunning aanvraagt, verplicht om zelf een reflecterend huisnummer te voorzien.

Deze vaststellingen roepen bij ons volgende vragen op :

1.      Waarom werd er geen budget voorzien in het meerjarenplan om, zoals beslist tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2018, alle inwoners een reflecterend huisnummerplaatje aan te bieden?

2.      Is de meerderheid alsnog van plan om alle inwoners van Grimbergen van een reflecterend huisnummerplaatje te voorzien? 

3.      Zo ja, binnen welke termijn zal dit worden uitgevoerd? 

4.      Indien niet, wat heeft de meerderheid er toe gebracht om een beslissing, die ze zelf genomen heeft met een wisselmeerderheid tijdens de vorige legislatuur, toch niet uit te voeren?

Ter stemming gelegd besluit :

De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om de gemeenteraadsbeslissing aangaande de 41ste zaak “reflecterende huisnummers”, aangevraagd door de heer Roosen, van de gemeenteraad van 28 mei 2018 te respecteren en uit te voeren.

 Jannik Grooten
gemeenteraadslid CD&V

GR 28 mei 2020 : Oud gemeentehuis Beigem - Hoefs

Op 1 april ontvingen we vanuit de gemeente een persbericht met de titel ‘Door storm geteisterde oud
gemeentehuis van Beigem valt niet meer te redden’.


In dit persbericht lazen we onder andere volgende zin: ‘Daarnaast werd aan extern bureau opdracht gegeven
om de veiligheid van het gebouw te onderzoeken. ... Tevens kwam de deskundige tot de conclusie dat een
volledige afbraak van het gebouw aangewezen is, wegens instabiliteit van de buitengevels.’


We vatten voor de overzichtelijkheid even de historiek samen in dit dossier:


Op 9 februari 2020 kreeg Beigem de storm Ciara op bezoek, die een deel van de gevel van het achtergebouw
van het oude gemeentehuis deed instorten in de Gemeentehuisstraat.


Ten gevolge van de storm heeft de burgemeester op 12 februari enkele terechte beslissingen genomen om de
veiligheid te garanderen in de buurt van het gebouw.


Van deze beslissing werd door het college op 17 februari 2020 kennisgenomen en er werd een deskundig
advies omtrent de stabiliteit van het gebouw opgevraagd bij een externe expert.

Exact 1 maand na de storm, op 9 maart ontving het gemeentebestuur de evaluatienota opgemaakt door de
externe expert.


Kort samengevat lezen we hierin het volgende:
De aanbouw van het gemeentehuis kent geen direct instortingsgevaar, maar er zijn wel
instabiliteitsproblemen. De heropbouw van het achtergebouw, waarvan er een gevel was ingestort weegt
economisch niet op tegen de kostprijs.
Voor het hoofdgebouw van het oude gemeentehuis concludeert de expert dat het gebouw bouwfysisch en
functioneel niet beantwoordt aan de huidige inrichting, namelijk als schoolgebouw.
Voor de duidelijkheid: De expert stelt nergens dat een afbraak aangewezen is wegens de instabiliteit van de
buitengevels.


Naast dit verslag neemt het college ook het verslag van de dienst gebouwen mee in haar overwegingen.
Dit verslag werd opgemaakt 1 dag na de storm, namelijk op 10 februari. In dit verslag lezen we kort samengevat
het volgende:
Het gebouw is in slechte staat, we concluderen dat het moet worden afgebroken.

Er worden geen andere adviezen opgevraagd, of toch?

Op 16 maart vroeg de dienst ruimtelijke ordening advies op bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Zij
antwoorden 2 dagen later met de vraag om goed na te denken of een volledige afbraak wel de juiste beslissing
is en stellen voor om enkel de bouwvallige achterbouw te slopen en het hoofdgebouw te behouden. Dit advies
wordt vreemd genoeg zelfs niet meegenomen in de latere collegebeslissing.

Verder wordt niemand geconsulteerd, alternatieven worden niet op de tafel gelegd en op 23 maart beslist het
college om over te gaan tot afbraak van het oud gemeentehuis en de verhuizing van het monument.
Kirsten Hoefs Gemeenteraadslid Grimbergen voor CD&V
De Villegas de Clercampstraat 73 tel: 0479 477 495
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) kirsten@kirstenhoefs.be
2
Dit is een beslissing die niet tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoort. Een
beslissing tot afbraak of verhuis van een onroerend goed is namelijk een daad van beschikking, dit is een
exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Dit is echter niet de discussie die ik wil voeren, om deze fout aan te kaarten heb ik nl. op 20 april ll. bij het
agentschap binnenlands bestuur en de gouverneur een klacht ingediend en ik heb er alle vertrouwen in dat de
bevoegde instanties zullen doen wat moet om de rechten van de gemeenteraad te garanderen.

De discussie die ik wél wil voeren is veel fundamenteler.
In 1 vingerknip verandert het college met haar beslissing zomaar even heel de smoel, het DNA én de toekomst
van Beigem, zonder ook maar enige vorm van overleg.
Dit soort ingrijpende beslissingen neem je niet op 7 weken tijd.

Storm Ciara heeft aanzienlijke schade berokkend aan het (achter)gebouw.
Maar elke tegenslag of crisis is een opportuniteit.
Een opportuniteit om de dingen ten goede te veranderen.

Er is volgens de expertenverslagen geen direct instortingsgevaar, de openbare veiligheid wordt bijgevolg
gegarandeerd. Overhaaste beslissingen zijn dus niet aan de orde.

Deze opportuniteit biedt zich aan met heel veel waardevolle elementen:
- Er lopen al jaren onderhandelingen om de grond rechts van het schoolgebouw in de
Gemeentehuisstraat aan te kopen, ik ben blij te lezen in de collegeverslagen dat dit dossier eindelijk
in een laatste fase zit. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de toekomst van de school en bijgevolg
voor heel Beigem.
- Dit creëert de opportuniteit om in Beigem naar 1 scholencampus te evolueren.
- Dit heeft ook gevolgen voor het huidige schoolgebouw in de Molenstraat.
- Zal de gebruikte oppervlakte van het oude gemeentehuis in dit verhaal nog nodig zijn?
- De expert stelt dat het oude gemeentehuis niet geintegreerd is in zijn omgeving. Ga met deze
informatie aan de slag in plaats van te concluderen dat je het gebouw afbreekt.
- Waar is het ‘centrum’ van Beigem?
- Hoe willen we dat dit in de toekomst evolueert?
- Hoe denkt de Beigemnaar daar zelf over?
- Renoveren we het oude gemeentehuis en geven we dit misschien een andere/nieuwe functie?
- Zoeken we externe partners om de renovatie te bekostigen?
- Wat met de verenigingen die (tot voor kort) in het gemeentehuis zaten en bij deze op straat staan
zonder enig perspectief op korte en lange termijn?
- Als dan toch zou blijken uit alle overleg dat een verhuis van het oorlogsmonument aan de orde is, is
‘achter de kerk’ wel een geschikte locatie?
- Hoe willen we omgaan met ons onroerend erfgoed (in Beigem)?
- De herziening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Beigem staat op het programma.

Kortom: Wat is de visie op Beigem als dorp?

Alle puzzelstukken liggen op tafel.
Wij vragen als fractie aan het college om hier mee aan de slag te gaan. Maak je ambities waar.

Betrek de politiek (meerderheid én oppositie), betrek de bevolking, de verenigingen, de raad voor de Beigemse
verenigingen, het actiecomité ‘oud gemeentehuis Beigem’ dat 350 handtekeningen verzamelde op 2 weken
tijd, de adviesraden (cultuurraad, gecoro, …), roep de betrokken gemeenteraadscommissies samen en start
vandaag aan een mooi verhaal voor Beigem.

We leggen dan ook graag het volgende ter stemming:

De gemeenteraad draagt het college van Burgemeester en Schepenen op om:

1. Op basis van voortschrijdend inzicht de beslissing van 23 maart 2020 omtrent de afbraak van het
oude gemeentehuis en de verhuis van het monument in te trekken.

2. Een stappenplan uit te werken voor de visie op Beigem, waarbij de politiek (meerderheid én
oppositie), de bevolking, de verenigingen, de raad voor de Beigemse verenigingen, het actiecomité
‘oud gemeentehuis Beigem’, de adviesraden (cultuurraad, gecoro, …),… (niet limitatieve lijst) wordt
betrokken.

3. Hierover op de gemeenteraad van september een eerste keer terug te koppelen.

kirsten Hoefs
CD&V gemeenteraadslid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.