Op 5 september organiseerden de buurtbewoners van Beigemveld een infoavond voor henzelf, gevolgd door een privaat debat met de politieke partijen over het RUP Beigemveld. CD&V was ook uitgenodigd om een vertegenwoordiging te hebben en we waren verheugd dat we als beleidspartij Paul Hermans, onze schepen van Wonen, mochten afvaardigen.

Paul heeft er zijn werk gehad want hij heeft meer dan de helft van de spreektijd mogen innemen en de genomen beslissing uitvoerig toegelicht. Dat was ook nog nodig want niet iedereen was op de hoogte dat het RUP Beigemveld kadert in een groter geheel aan beslissingen waarbij:

  • enerzijds de open ruimte in onze gemeente is verzekerd
  • en anderzijds het gebruik van bouwgronden door inbreiding is geoptimaliseerd
  • en tot slot alle ontwikkelingen, dus ook het huidig bouwproject, moeten voldoen aan de voorwaarden van RUP dat goedgekeurd werd door de haast de voltallige gemeenteraad. 

Het debat zelf ging over 4 vragen waarbij spijtig genoeg niet de vraag is opgenomen “wat de partijen doen om zo veel mogelijk betaalbare woningen voor onze inwoners te realiseren?”. Het ontbreken van die vraag maakte het de oppositie gemakkelijk om te stellen dat zij voor minder woningen, meer groen en speelruimte en meer ontsluitingswegen zouden gaan. Men moet echter geen professor zijn om te weten dat minder woningen en meer publieke ruimte op eenzelfde oppervlakte tot hogere bouwprijzen leidt. Uit de keuzes van de andere partijen om minder woningen te voorzien, blijkt dat “betaalbaar wonen” niet echt een thema is voor hen.

Met betrekking tot de vragen heeft Paul onze standpunten als volgt toegelicht:

  1. Indien het PRIAK/RUP wordt vernietigd door de RvS, wordt onder uw partij, Beigemveld opnieuw ontwikkeld in de volgende legislatuur?

CD&V heeft de voorbije legislatuur de moed gehad om het dossier “open ruimte “ in zijn geheel op de politieke agenda te zetten. Concreet wordt 42 hectare open ruimte gegarandeerd naar de toekomst toe en wordt er 8 hectare bouwzone gecreëerd, hoofdzakelijk door inbreiding.

Het RUP Beigemveld past binnen die algemene visie en dient dus ontwikkeld te worden. De bovenstaande foto toont mooi aan dat dit gebied volledig omringd is door woningen en perfect in aanmerking komt voor inbreiding. Economisch heeft Beigemveld geen andere functie dan toekomstige bewoning en is het gebied reeds omringd door nutsvoorziening en wegen, wat een optimalisatie van de openbare dienstverlening (nutsvoorziening, openbaar vervoer, recreatieruimte, vervoer,...) mogelijk maakt.

Het debat leert ons dat alle politieke fracties de ontwikkeling van Beigemveld willen doorzetten.

  1. Wat is uw positie t. o. v. de schaalgrootte (aantal woningen)?

Sommigen vroegen naar een maximale verkoopprijs, maar CD&V hoopt dat het moment niet komt waarop de overheid gaat bepalen wat de verkoopprijs van uw grond of woning moet zijn. De overheid kan wel de modaliteiten bepalen om zoveel als mogelijk betaalbare woningen te laten realiseren. Daarom ook hebben we de dichtheid van 23 woningen per hectare toegelaten wat gelijk is aan de bouwdichtheid toegepast op de aansluitende leefbare verkaveling “Pellenberg”. Op die wijze kunnen 82 loten met betaalbare woningen gerealiseerd worden.

  1. Wat is uw positie t. o. v. de ontsluiting/mobiliteit?

Een wijk van 82 loten is vergelijkbaar met een wijk zoals Kerckeblok waar de woondichtheid het ook mogelijk gemaakt heeft om Grimbergenaars een betaalbare woon-kans te geven in onze gemeente. Die wijk heeft één ontsluiting naar de Vilvoordsesteenweg toe.

De ervaring in Kerkeblok leert ons dat de mobiliteitsproblematiek zich niet in de wijk afspeelt, maar naar de hoofdwegen toe. Daar ligt de echte uitdaging die CD&V de voorbije 6 jaar onder handen heeft genomen.

Voor een overzicht van de projecten inzake de mobiliteit verwijzen we je graag naar de site van Paul www.hermanspaul.be. Die projecten brengen onze gemeentelijke mobiliteit in beweging:

  • 5 jaar geleden was er van fietsautostrades nog geen sprake en nu zal er al één gerealiseerd worden in onze gemeente.
  • versterking van de woonkernen betekent een dichtere markt voor de handelaars. Meer handelaars in de kern kan ook een impact hebben op (minder) autoverkeer.

Zoals de voorbije 6 jaar zal CD&V ook naar de toekomst de mobiliteit van nabij opvolgen en werken aan oplossingen, lokaal en bovenlokaal.

  1. Wat is uw positie t. o. v. de groen en publieke voorzieningen?

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk groenvoorziening in onze woonomgeving, maar wel in evenwicht met betaalbaarheid. In Beigemveld is voorzien in een groene ruimte. De jaarlijkse inspanning om ontmoetingsruimte aan te kleden (speeltuintjes, ...) zal ook binnen Beigemveld gerealiseerd worden.

Als CD&V zien we de groene ruimte echter vanuit een ruimer vogelperspectief. Het is daarom dat we in het verleden het Lintbos hebben gerealiseerd. Ook toen waren er stemmen om het gehele gebied te verkavelen. Echter hebben wij als CD&V toen voor Lintbos gekozen.

Die keuze resulteert nu in een belangrijk en groot stuk groen waar alle inwoners van de gemeente ongestoord terecht kunnen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.